Avatar
Osvaldo921

0 Following 0 Followers
1
Emerald to szko?a j?zyk?w obcych znajduj?ca si? w Krakowie, a tak?e Wieliczce. Pracujemy ju? od 8 lat. Nasz? specjalizacj? s? kursy dla dzieci oraz m?odzie?y. Uczymy j?zyka angielskiego, niemieckiego albo hiszpa?skiego. Oferujemy wiele stopni zaawansowania kurs?w ? w zale?no?ci od wiedzy kursanta. Zagwarantujemy 2 godziny kursu tyg., testy, konkursy, dodatkowe materia?y, a nawet nagrody za..
1
Extra to klub oraz szko?a ta?ca, funkcjonuj?ce ju? od 2006 roku. Ich za?o?ycielk? jest Magdalena Zachariasiewicz. Powsta?y w rezultacie mi?o?ci do ta?ca, kt?ry mo?e sta? si? dla ka?dego sposobem na wyra?anie odczu? oraz odpowiedzi? na z?o. Extra mo?e zorganizowa? lekcje indywidualne, grupowe, pokazy taneczne, czy te? eventy wraz z konferansjerk?.